Valorisatie afvalwater

Afvalwater wordt steeds meer gezien als een bron van duurzame energie en kostbare grondstoffen. Energiefabrieken en Fosfaatfabrieken worden in hoog tempo gerealiseerd, zoals ook in diverse convenanten met het Rijk is afgesproken.

Deze ontwikkeling roept echter ook een aantal juridische vragen op. Passen deze activiteiten bij de wettelijke taken van de waterschappen? De STOWA heeft de Universiteit van Utrecht gevraagd om juridische aspecten van de valorisatie van afvalwater nader te onderzoeken. Daarbij is zowel gekeken naar nationale als Europese wet- en regelgeving.
Aanbeveling onderzoekers
De onderzoekers bevelen aan om de duurzame uitvoering van de taken van de waterschappen voor de zekerheid steviger in de nationale wetgeving te verankeren. Daarbij heeft men met name het oog op de levering van energie en grondstoffen aan derden. Zie hier voor het rapport Valorisatie van afvalwater.
Wettelijke aanpassing

Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft besloten om in het kader van het Klimaatakkoord, de Lokale Klimaatagenda, de Green Deal en het Ketenakkoord Fosfaat een wettelijke aanpassing bij het Rijk te bepleiten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Unie van Waterschappen.