Afvalwater, riool en zuivering:

Memo ‘Lozen van afvalwater door bedrijven’, februari 2017

Waterschapsbestuurders categorie Bedrijven, per maart 2015

Basisdocument voor strategie afvalwater

Kostenontwikkeling gemeentelijke rioleringslasten

Strategisch advies communaal zuiveringsbeheer

Biobased Brabant:

Links naar andere websites:

Bodemenergie / Geothermie:

Postition Paper Geothermie, VIW, 26 januari 2018

Position Paper Bodemenergiesystemen, VIW, 20 september 2016

Besluit Bodemenergie (definitief), gepubliceerd 25 maart 2013

Artikel Brabants Dagblad: “Aardwarmte op de politieke agenda”

Gezamenlijke brief VEMW en VIW naar ministerie I&M

Hoofdlijnen Besluit bodemenergie

Besluit bodemenergie (ontwerp), publicatiedatum 5 april 2011

Bodem en ondergrond:

Convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020

Brochure Convenant Bodem en Ondergrond 2016 – 2020

Deltaprogramma:

Links naar andere websites:

Rapport evaluatie Deltawet juni 2016

Nieuwsbrief Deltaprogramma Hoge Zandgronden juli 2014

Grondwater – Drinkwater:

Grondwater – industriële winningen:

Position Paper Grondwatervoorraad, VIW, 7 januari 2014

Advies industriële grondwateronttrekkingen Noord-Brabant

Het economisch belang van grondwater Brabant en Limburg

Het ene grondwater is het andere niet

Grondwater – kwantiteit:

Persbericht grondwater convenant 2021 – 2027

Ondertekening grondwater convenant 2021 – 2027

Grondwater convenant 2021 – 2027

Adviesrapport “Zonder water, geen later”

Grondwater – beschermingsgebieden en bescherming winningen:

IPO-modelverordening concepttekst 7e tranche

IPO-modelverordening concept toelichting 7e tranche

Grondwater – belasting en grondwaterheffing:

Schaf grondwaterbelasting af

Groundwatertax 2008

(Grond)waterkwaliteit:

Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016, KWR, april 2017

Geneesmiddelen en waterkwaliteit, RIVM, 2016

Hemelwater

Ontwerp stimuleringsregeling hemelwater Aa en Maas 2011 – 2015

Ontwerp beleidsregel hemelwater Aa en Maas 2011 – 2015

Kaderrichtlijn Water / oppervlaktewater:

Brief Minister I&M aan Tweede Kamer, 2 juni 2014, Waterkwaliteit

Persbericht RIWA Maas september 2014

RIWA nieuwsbrief 10 – Jaarrapporten waterkwaliteit 2013

Brief Minister I&M aan Tweede Kamer, 20 juni 2013, Waterkwaliteit

Industriële grondwaterwinningen en de Kaderrichtlijn Water

Financiële gevolgen KRW voor industrie NB

Kosten KRW voor industrie

KRW richtlijn 2000/60/EC

Dochterrichlijn KRW Prioritaire Stoffen richtlijn 2006/398/EC

Dochterrichtlijn KRW Grondwater richtlijn 2006/118/EC

RIWA nieuwsbrief 17

RIWA nieuwsbrief 16

RIWA nieuwsbrief 65 jarig bestaan

RIWA nieuwsbrief 15

RIWA nieuwsbrief 14

RIWA nieuwsbrief 13

RIWA nieuwsbrief 12

RIWA nieuwsbrief 11

Ondergrondse opslag kernafval in grensstreek:

Artikel Brabants Dagblad: “Brabant is boos op België”

Provinciaal Waterplan en Waterbeheerplannen van de waterschappen:

Eindrapportage evaluatie PWP 2010 – 2015

Zienswijze VIW op Ontwerp PMWP 2016 – 2021

Zienswijze VIW en VEMW op Ontwerp WBP 2016-2021 ws Aa en Maas

Zienswijze VIW en VEMW op Ontwerp WBP 2016-2021 ws Brabantse Delta

Zienswijze VIW en VEMW op Ontwerp WBP 2016-2021 ws De Dommel

Schaliegasboringen:

Position Paper Schaliegas, VIW, 7 januari 2014

Waterschapsbelastingen, rioolheffing en drinkwatertarieven:

Veelgestelde vragen rondom consultatieversie rapport CAB 2017

Tarieven rioolheffing 2015

Tarieven Rioolheffing 2012

nformatievoorziening tariefontwikkeling Brabantse waterschappen

Tarieven Rioolheffing 2011

Landelijke tarieven zuiveringsheffingen 2011

VIW brochures:

Brochure Winst uit water

Brochure Water voor groei