Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Tilburgse bedrijven willen samen afvalwater zuiveren

15 september 2011

Als het aan Coca-Cola, de International Flavors and Fragrances (IFF), aardappelverwerkingsbedrijf Agristo en Fujifilm ligt, gaan de bedrijven vanaf 2013 gezamenlijk hun afvalwater laten zuiveren. De huidige individuele lozingen van de bedrijven op rioolwaterzuivering Tilburg worden dan gevoerd naar de nieuw te bouwen afvalwaterzuivering 'Tilburg Noord-West'  op het bedrijfsterrein van Fujifilm. Voor de bedrijven zullen er naar verwachting lagere lozingskosten zijn. Op vrijkomende ruimte op de huidige rioolwaterzuivering Tilburg, ontstaat ruimte voor woningbouw.

Bedrijven in actie
Aan het besluit liggen diverse overwegingen ten grondslag. De zuiveringscapaciteit van de rwzi Tilburg is nu al volledig benut. Een extra zuivering zou de capaciteit weer vergroten. Vanwege een aanscherping van de regels voor lozing zou hoe dan ook een aanpassing aan de huidige zuivering nodig zijn. De aanpassing betekent weer een stijging van de kosten voor zuivering voor de bedrijven. Het alternatief, het bouwen van een eigen zuivering per bedrijf, is voor de bedrijven minder aantrekkelijk dan samenwerking. Na een verkennende studie in 2009 ondertekenden Coca-Cola, IFF, Agristo en Fujifilm daarom onlangs een intentieverklaring om in 2013 te komen tot een gezamenlijke afvalwaterzuivering. Bovendien kan de gemeente, die op zoek is naar ruimte voor woningbouw, nieuwe huizen bouwen op de vrijkomende ruimte van de huidige rwzi.

Focus op kernactiviteiten
Het afvalwater van de gezamenlijke zuivering wordt geloosd op het Wilhelminakanaal. Een externe investeerder bekostigt de zuivering en zorgt voor het beheer. Het is de bedoeling dat bedrijven alleen betalen voor de vervuiling die zij op de zuivering lozen. De bedrijven kunnen zich daardoor focussen op hun kernactiviteiten.

Samenwerking naar verwachting kostenefficiënt
De kosten van het zuiveren van het afvalwater kunnen naar verwachting omlaag, omdat de gevarieerde samenstelling van de afvalwaterstromen de zuivering efficiënter kan plaatsvinden. De gewenste configuratie van de zuivering is nog niet bekend, maar het streven is dat de nieuwe installatie een laag energieverbruik heeft en de mogelijkheid ontstaat om gezuiverd afvalwater te hergebruiken als proceswater. De komende maanden beslissen de projectpartners welke geïnteresseerde marktpartij de zuivering mag gaan bouwen. Ook zijn de juridische aspecten nog in onderzoek. In november valt het definitieve besluit.

Bron: WaterForum Online, 13 september 2011