Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Stimulering afkoppelen hemelwater Aa en Maas

24 juni 2011

In de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas op 1 juli aanstaande wordt de "Ontwerp stimuleringsregeling hemelwater 2011 - 2015" behandeld. Deze regeling geeft uitvoering aan de belangrijkste doelstelling van het hemelwaterbeleid, namelijk op een doelmatige en duurzame wijze opvangen en verwerken van hemelwater.

Het waterschap wil zich de komende tijd meer richten op het (financieel) stimuleren van derden, waaronder bedrijven, om bewust met hemelwater om te gaan. Hiervoor is een subsidieverordening uitgewerkt, waarbij subsidie kan worden verleend voor onder andere:

- het afkoppelen van bestaande verharding door het toepassen van vegetatiedaken

- het afkoppelen van bestaande verharding door het toepassen van innovatieve technieken voor de opvang en verwerking van hemelwater.

De ontwerp stimuleringsregeling hemelwater met bijbehorende beleidsregel kunt u vinden in het 'Dossier Hemelwater' op de pagina 'Voor leden' onder 'documentatie'.