Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Afschaffen grondwaterbelasting

15 april 2011

De grondwaterbelasting, waarvan de opbrengst in 2011 is geraamd op (het voor de schatkist relatief lage bedrag van) € 176 miljoen, wordt opgebracht door circa 4.000 belastingplichtigen. De waterleidingbedrijven zijn verantwoordelijk voor circa 80% van deze opbrengst. De rest wordt opgebracht door bedrijven die grondwater gebruiken (15%) en bronbemalers (5%). De administratieve lasten voor het bedrijfsleven bedragen, volgens het ministerie van Financiën, € 379.000. Binnen Europa heeft Nederland de hoogste grondwaterbelasting (bron: VEMW).

In het kader van een vereenvoudiging, meer solide en fraudebestendiger belastingstelsel, wil het kabinet onder andere het aantal rijksbelastingen verminderen. Eén van die rijksbelastingen is de grondwaterbelasting. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van afschaffing van de grondwaterbelasting voor het milieu naar verwachting beperkt zijn. Wel moet bij afschaffing gekeken worden naar de mogelijke samenhang met de Europese Kader Richtlijn Water, waarin het uitgangspunt staat dat het waterprijsbeleid adequate prikkels bevat voor gebruikers om de watervoorraad efficiënt te benutten. Het ministerie noemt in de Fiscale Agenda, die zij op 14 april 2011 heeft gestuurd naar de Tweede Kamer, twee opties voor vereenvoudiging van de grondwaterbelasting. In beide opties wordt de grondwaterbelasting voor de bedrijven die grondwater gebruiken en de bronbemalers afgeschaft.

De Vereniging Industriewater steunt uiteraard de afschaffing van de grondwaterbelasting, omdat dit de concurrentiepositie van onze leden verbeterd en dit het vestigingsklimaat voor grondwatergebruikende bedrijven in Brabant versterkt.

Hier vindt u het nieuwsbericht van het ministerie van Financiën en de Fiscale Agenda.