Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Brief aan Klankbordgroep WKO inzake bodemenergiesystemen

14 februari 2011

Vandaag heeft de Vereniging Industriewater in een brief aan de Klankbordgroep WKO haar reactie gegeven op de opzet van het Besluit bodemenergiesystemen (AmvB Bodemenergie) en de behandeling hiervan door de Klankbordgroep WKO. Als Vereniging Industriewater erkennen wij de voordelen van bodemenergiesystemen, maar wij zien ook bedreigingen c.q. nadelen van deze systemen. Derhalve zijn wij voorstander van het reguleren van bodemenergiesystemen.