Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Strengere eisen meetprogramma winning menselijke consumptie

28 november 2017

De Drinkwaterregeling is gewijzigd met ingang van 27 oktober 2017, vanwege de implementatie van de ‘Richtlijn (EU) 2015/1787 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water’. De bijlage II en III van Richtlijn 98/83/EG stellen de minimumeisen vast voor de programma's voor controle van al het voor menselijke consumptie bestemde water en de specificaties voor de methode voor analyse van de verschillende parameters.

Door de wijziging moeten bedrijven die zelf hun grondwater voor menselijke consumptie winnen iedere vijf jaar hun meetprogramma laten goedkeuren door een inspecteur van de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). De eigenaar van een grondwaterwinning moet daarnaast voortdurend het meetprogramma laten evalueren. Hierdoor wordt volgens de Rijksoverheid bereikt dat, wanneer ontwikkelingen daarom vragen, parameters en frequenties daarop kunnen worden aangepast. Bij wijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe activiteiten die de bronkwaliteit beïnvloeden of aanpassingen van de zuivering of in het distributienetwerk) past de eigenaar het meetprogramma aan.

Verlaging van de meetfrequentie is niet meer toegestaan, maar afwijken van een meetprogramma op basis van een risicobeoordeling wel. Deze risicobeoordeling wordt opgesteld om de parameters en de meetfrequenties van de bewakings- en auditparameters in tabellen Ia, Ib, II, IIIa en IIIb van bijlage 3 van deze regeling te bepalen. De risicobeoordeling moet ook iedere vijf jaar worden gekeurd door een inspecteur van de ILT.

Daarnaast zijn nog tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen in de Drinkwaterregeling doorgevoerd. Ook de bewakings- en auditparameters van bijlage 3 en analysemethoden van bijlage 4 zijn geactualiseerd.