Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Provincies stappen uit klankbordgroep schaliegasonderzoek

26 juni 2013 

PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 25 juni 2013 De provincie Noord-Brabant stapt uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek. De reden hiervoor is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk kan meepraten over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risicos en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland.

De provincie Noord-Brabant nam, mede namens de provincies Limburg en Zeeland, deel aan de klankbordgroep omdat hier aanvragen zijn ingediend voor proefboringen. De twee provincies staan achter het besluit van Noord-Brabant om er uit te stappen. De klankbordgroep bestaat verder uit een aantal partijen die direct of indirect zijn betrokken, zoals de Vewin, Milieudefensie, de gemeente Boxtel en de Nogepa(Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

Onderzoek bijna afgerond

Het onderzoek naar de mogelijke risicos en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgaswordt momenteel uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ en is bijna afgerond.

De leden van de klankbordgroep kregen eind vorige week te horen dat het concepteindrapport uitsluitend ter beschikking zou worden gesteld als hiervoor een geheimhoudingsverklaring zou worden getekend. Het eindrapport wordt in september aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor die tijd zou de klankbordgroep in haar laatste vergadering slechts een mondelinge toelichting krijgen op de resultaten en achtergronden van het onderzoek.

Onmogelijk

Deze aanpak is in strijd met de afspraken en maakt het ons onmogelijk onze rol in de klankbordgroep naar behoren te vervullen schrijft de provincie in een brief aan EZ. 'De samenleving is niet gebaat bij een sfeer van geheimzinnigheid', aldus gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving).

Brede discussie

GS van Noord-Brabant vinden dat het besluit om wel of niet over te gaan tot het winnen van schaliegas in Nederland gestoeld zou moeten zijn op een breed en open debat over nut en noodzaak en over de transitie naar duurzame energie. GS willen hiertoe in Noord-Brabant na de zomer het initiatief nemen.