Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Zienswijze op Structuurvisie Ondergrond

12 april 2012 

Vereniging Industriewater dient zienswijze in

Het Rijk heeft op 15 maart 2012 het voornemen van de Structuurvisie Ondergrond bekendgemaakt en advies gevraagd over de totstandkoming van deze structuurvisie. Vandaag heeft de VIW, mede namens de VEMW, zienswijzen op de Structuurvisie Ondergrond ingediend.

De ondergrond wordt steeds intensiever gebruikt. Dat biedt kansen. Maar dit leidt ook tot spanningen tussen activiteiten die niet zijn te combineren. De Structuurvisie Ondergrond richt zich vooral op de ondergrondse ordening van activiteiten van nationaal belang. Het gaat om mijnbouwactiviteiten, zoals de winning van aardwarmte, opslag van aardgas, olie en CO2 en opslag radioactief afval, maar ook om grondwaterwinning en rijksinfrastructuur (tunnels).

In deze Structuurvisie Ondergrond biedt een basis voor toekomstige besluiten van het Rijk en is richtinggevend voor besluiten van gemeenten, provincies en waterschappen.

Zie hier voor de zienswijzen van de VIW.