Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Structuurvisie Ondergrond

30 maart 2012 

Voornemen overheid tot opstellen van Structuurvisie voor de Ondergrond

De ondergrond wordt steeds intensiever gebruikt. Dat biedt kansen. Maar dit leidt ook tot spanningen tussen activiteiten die niet zijn te combineren, zoals winning van aardwarmte en gas. De toenemende drukte vraagt ook om aandacht voor de gevolgen voor mens en milieu. Daarom wil de overheid een structuurvisie voor de ondergrond opstellen. De visie moet richting geven aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond.

Activiteiten in de ondergrond

De beleidsvisie rekent tot de ondergrond het diepe en ondiepe gedeelte van de bodem en het daarin aanwezige grondwater. De contactlaag, waar bijvoorbeeld landbouwactiviteiten plaatsvinden, valt hier niet onder. Maar de winning van bouwgrondstoffen wel.

De structuurvisie richt zich vooral op de ondergrondse ordening van activiteiten van nationaal belang. Zowel op land als op zee. Het gaat om activiteiten die onder de Mijnbouwwet vallen, zoals de winning van aardwarmte en opslag van aardgas, olie en CO2 en bijzondere vormen van afval. En het gaat om het waarborgen van drinkwaterwinning, bouwgrondstoffenwinning en rijksinfrastructuur.

De Structuurvisie Ondergrond biedt een basis voor toekomstige besluiten van het Rijk en is alleen bindend voor het Rijk zelf. De visie is richtinggevend voor besluiten van marktpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Zo kunnen provincies zelf een structuurvisie vaststellen.

Reageren op voornemen tot Structuurvisie Ondergrond

Iedereen kan reageren op het voornemen voor de Structuurvisie Ondergrond. Dit kan van 16 maart tot en met 12 april 2012 via het Centrum Publieksparticipatie.

De Vereniging Industriewater (VIW) volgt de ontwikkeling van de Structuurvisie Ondergrond nauwgezet. VIW-leden kunnen hun reactie op (het voornemen tot) de Structuurvisie Ondergrond doorgeven aan het secretariaat. Deze reacties zullen gebundeld worden ingediend en/of ingebracht worden bij de landelijke Klankbordgroep Structuurvisie Ondergrond (waarin het de VIW is vertegenwoordigd).