Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Schaliegas: uitspraak rechtbank

26 oktober 2011 

Schaliegas gevangen in dilemma energie en milieu

De proefboringen naar schaliegas in Brabant zijn van de baan. De rechter heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van een kort geding dat door bewoners in Boxtel en de nabijgelegen Rabobank werd aangespannen. De rechter zette een streep door de tijdelijke vergunning die door de gemeente Boxtel was verleend. Deze tijdelijke vergunning was niet op juiste gronden verleend, aangezien op de beoogde plaats van de proefboringen ook de uiteindelijke gaswinning zou moeten plaatsvinden. Juridische haarkloverij of niet, voor bewoners is hiermee het bewijs geleverd dat economische en bedrijfsargumenten voorlopig niet blijken op te wegen tegen zorgen over veiligheid, milieu en waardevermindering van huizen. Schaliegasbedrijf Cuadrilla gaat binnenkort met de gemeente opnieuw in gesprek.

Intussen neemt maatschappelijke weerstand tegen schaliegas in Europa toe. Deskundigen verschillen van mening over de gevaren van de schaliegasboringen. Wetenschappers spraken sterke zorgen uit tijdens een hoorzitting op 14 september jl. in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de rechtszaak over Boxtel stelt Berend Scheffers, technologie directeur van staatsbedrijf EnergieBeheer Nederland (EBN) nog in Milieumagazine van oktober 2011 dat er geen reden tot ongerustheid hoeft te zijn over de proefboringen; de boormethode fraccing zou voldoende beproefd zijn. Staatstoezicht op de Mijnen verklaart dat fraccing geen verhoogde risico's voor het grondwater veroorzaakt, met uitzondering van de situatie als er in de gasput iets fout mocht gaan - maar dat gevaar is aanwezig bij elke winning van conventionele voorraden. Minister Verhagen van E, L& I heeft schaliegasbedrijf Cuadrilla gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn van de proefboringen. Het rapport, opgesteld door Royal Haskoning, is inmiddels gepubliceerd, maar het ministerie geeft nog geen commentaar op de inhoud. Ondertussen twijfelen politieke partijen als GroenLinks aan de onafhankelijkheid van het rapport.

Gevaren
Bij de winning van schaliegas vrezen omwonenden, waterbedrijven en milieuorganisaties dat het grondwater verontreinigd zou kunnen worden en daarmee ook de drinkwaterkwaliteit gevaar loopt. De vervuiling zou kunnen ontstaan door chemicaliën die worden gebruikt bij het breken van de ongeveer 3 tot 4 km diepe gashoudende lagen. Het 'frac-water' bestaat voor 99,85 procent uit water/zand en voor 0,15 procent uit glutaraldehyde en polyacrylamide. Ook zou er opstijgend methaangas in het grondwater kunnen belanden. Een ander genoemd gevaar zijn optredende trillingen in de aarde. In Engeland opperde de Britse Geologische Dienst een mogelijk verband tussen enkele zeer lichte aardbevingen (trillingen) en de proefboringen naar schaliegas bij Blackpool. Vanwege dit mogelijke risico heeft ook de Rabobank in Boxtel samen met de bewoners de rechtzaak een aangespannen: het hier gevestigde datacentrum zou schade kunnen ondervinden bij trillingen.

Nul risico
Brabant Water vreest grondwaterverontreiniging, maar denkt dat proefboringen naar schaliegas eventueel wel mogelijk zijn. Op voorwaarde dat er veiliger wordt geboord om vervuiling van drinkwaterbronnen door lekkages te voorkomen. Op weg naar het schaliegas op vier kilometer diepte, worden in de eerste 600 meter kleilagen doorboord waartussen grondwater zit. Dat boren moet in een lager tempo en met andere materialen gebeuren dan Cuadrilla van plan is, aldus Brabant Water. Brabant Water zegt  slechts '0 procent risico' te accepteren en stelt een calamiteitenplan met nazorg verplicht. Ook moet de installatie zo robuust zijn, dat het maximale trillingen kan weerstaan. Tot slot moet de afvoer van het water dat bij het boren naar- en kraken van de diepe grondlaag nodig is, milieuverantwoord geregeld zijn. Het drinkwaterbedrijf was hierover in gesprek met het Cuadrilla dochterbedrijf Brabant Resources. Brabant Resources verwachtte aan de eisen te kunnen voldoen.

Stalen boorput met cement afdichten
Bij de proefboringen wilde Brabant Resources een put bouwen met stalen wanden, buizen en afdichtende cementlagen, die voorkomen dat de grondwaterhoudende grondlagen in contact komen met het gewonnen aardgas of het proceswater. Ook zou het bedrijf zelf een tijdelijke extra proceswaterleiding aanleggen, die tot 13.000 m3 water kan aanvoeren. Tussen het grondwater en de schalielaag bevinden zich zes lagen ondoordringbaar gesteente met een dikte van ongeveer 3 km. Bovendien is het schaliegasbedrijf gehouden aan de Nederlandse wet- en regelgeving en staat onder controle van het Staatstoezicht op de Mijnen. Daarbij monitort Brabant Resources de waterkwaliteit voortdurend. Volgens het schaliegasbedrijf zouden de proefboringen professioneel, efficiënt en met waarborgen voor milieu en veiligheid en drinkwater worden uitgevoerd. Op termijn kan de winning van schaliegas een positieve invloed hebben op de lokale en landelijke economie. De proefboringen zelf duren een half jaar.

Onduidelijkheid over gevolgen boren
In Nederland wijzen tegenstanders op het risico van menselijk falen of natuurrampen. Ook stellen zij dat meer aardgas de ontwikkeling van duurzame energieopwekking juist vertraagt. Begin oktober adviseerde de Brabantse Omgevingscommissie, een onafhankelijk adviesorgaan van de provincie, om niet te beginnen met boren naar schaliegas, zolang er nog zo veel onduidelijkheid is over risico's voor grondwater, natuur, landschap en milieu. In Engeland is er op dit moment zorg over wat er gebeurt in de productiefase, wanneer een groot aantal putten de diepe ondergrond op meerdere plekken 'fracct' (breekt).

Aanlokkelijke voordelen
Aardgas biedt op de kortere termijn mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen en zo het gebruik van meer vervuilende alternatieven als steenkool en kernenergie terug te dringen. Voorstanders stellen verder dat schaliegas Nederland en Europa onafhankelijker maakt van gasleverancier Rusland die naar eigen goeddunken de kraan dicht kan draaien. Die conflicterende en ongelijksoortige argumenten maken het moeilijk een helder beeld te krijgen van de veiligheid, nut en noodzaak van schaliegas, onder meer in relatie tot waterkwaliteit. De rechtbank in Den Bosch heeft op dit moment die onzekerheid gehonoreerd.


(Bron: WaterForum Online, 26 oktober 2011)