Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Het belang

De Vereniging Industriewater behartigt de belangen van haar leden en bundelt kennis over ontwikkelingen op het vlak van
drink-, proces- en grondwater . De leden zijn bedrijven en instellingen in Noord-Brabant die zelf grond-water oppompen, die water betrekken van een waterleiding-bedrijf, oppervlaktewater gebruiken, of afvalwater lozen.

Doelstelling

Wat zijn de hoofddoelstellingen?

De hoofddoelstellingen van de Vereniging Industriewater hebben betrekking op beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiency van watergebruik.

Met het oog op deze thema's zijn de hoofdaandachtspunten:

- Belangenbehartiging richting overheden: rijk, provincie Noord-Brabant, Brabantse gemeenten, Brabanste waterschappen en waterleidingbedrijf

- Vergaren van kennis: relevante ontwikkelingen met betrekking tot drink-, proces-, grond-, afvalwater en zuiveringstechnieken

- Uitwisseling van informatie tussen leden: bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfsbezoeken

De activiteiten hebben betrekking op de hele waterketen: inkopen, innen, behandelen, hergebruiken, lozen. De Vereniging Industriewater kan bemiddelen bij het poolen van waterstromen, bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen, ook dat komt de efficiency van het waterbeheer in de provincie ten goede. Waterschappen zouden bepaalde taken ook bij bedrijven neer kunnen leggen en met bedrijven kunnen investeren in bedrijfszuiveringen. De overheid zou in dit soort processen meer met het bedrijfsleven mee moeten denken.

Een ander belangrijk aandachtspunt betreft de interpretatie van normeringen ten behoeve van vergunningen. Er is vaak een groot verschil tussen de normstellingen die in vergunningen worden opgenomen. Door informatie uit te wisselen kan van elkaar worden geleerd. De Vereniging Industriewater erkent het belang van investeringen in een beter milieu, maar vindt dat in een aantal gevallen een betere afweging gemaakt moet worden tussen natuur- en bedrijfsbelangen.

De VIW strijd voor de continuïteit in de beschikbaarheid van grondwater voor de industriële gebruiker. Diverse partijen eisen het beschikbare Brabantse grondwater op; voor de industrie is waakzaamheid is geboden haar vergunde grondwater rechten te behouden. Daarnaast wil men het Brabantse grondwater claimen als strategische drinkwatervoorraad voor heel Nederland; dit gaat dan ten kosten van de beschikbaarheid van grondwater voor de industrie.

De VIW houdt uw waterkosten laag:

- Het grondwater kost nu 1,9 cent/m3. Zonder de inspanningen van de VIW zou het grondwater inmiddels 21 cent/m3 kosten door verhoging van de provinciale grondwaterheffing (die men voor andere doeleinden zou aanwenden dan voor versterking van het grondwatersysteem).

- De laagste afvalwatertarieven van Nederland, mede door het aansporen van ‘onze’ bedrijfsvertegenwoordigers in de waterschapsbesturen.

BrabantWater heeft nagenoeg het monopolie over de drinkwaterlevering, waardoor u als individueel bedrijf geen invloed heeft op de prijs. Via de VIW heeft u een sterkere lobby richting de eigenaar van BrabantWater.

De landbouwlobby en natuur-/milieulobby is in Brabant sterk en met veel financiële middelen; dit vraagt om een sterk geluid vanuit de industrie. De VIW heeft de inhoudelijk kennis om te fungeren als ‘waakhond’ voor de waterbelangen van de industrie. VNO-NCW Brabant Zeeland behartigt de algemene belangen van de industrie en helpt bij de lobby van de VIW.

Lid worden?

Heeft uw bedrijf belang bij het beheer van industriewater, aarzel dan niet om lid te worden van de Vereniging Industriewater. Aanmelden gaat snel en eenvoudig. aanmelden